پدیده فناوران برین عصر جدید
آدرس شرکت
themes wordpress premium
ارسال انتقادات و پیشنهادات
تماس با ما

تمرکز اصلی شرکت پدیده فناوران برین عصر جدید، همواره تلاش بیوقفه درراستای افزایش رضایت مشتریان بالقوه وبالفعل خود میباشد. ساختار واحدهای خدماتی پدیده فناوران برین عصر جدید، بصورت یک سازمان مستقل وکاملاً سرویسگرا(Service Oriented) تدوین گردیده است. دراین راستا خدمات مابه روشهای توصیه شده دررویکرد جهانی ITIL طراحی وارائه میگردد وپیروی ازروشهای اجرای مدون درحوزه‌های استقرار، آموزش وخدمات پس ازفروش این نرم‌افزار ، همواره بعنوان یک اصل غیرقابل عدول شناخته میگردد.

ساعت کاری شرکت از 9 الی 17 می باشد

پشتیبانی شرکت از شما به صورت 24 ساعته صورت می پذیردو آپدیت نرم افزار و همچنین آموزش تخصصی نیز می باشد

برین کلینیک چیست؟

چگونه با برین کلینیک کار کنیم!