نمایندگان
شرایط نمایندگی

تکمیل فرم و ارسال به آدرس info@barinit.ir

رعایت آیین نامه ها و مقررات برین کلینیک و داشتن حسن شهرت

برخورداری از پرسنل با دانش و تجربه کافی در زمینه فروش و بازاریابی، آموزش و پشتیبانی برین کلینیک با توجه به نوع محصول

دارای شرایط محیطی و مکانی قابل قبول

حفظ امانت داری و محرمانگی اطلاعات شرکت

درخواست نمایندگی

فرم درخواست نماینگی

لطفا فرم تکمیل شده را به آدرس info@barinit.ir ارسال نمایید