نرم افزار برین کلینیک

امکاناتی که این نرم افزار را از بقیه نرم افزارها متمایز کرده
امکانات نرم افزار برین کلینیک
نرم افزار مطب

گزارشات

با دقت و به راحتی عملکرد مرکز را بررسی کنید
گزارش ،خدمات درمانی و پرداختهای مالی بیماران را مشاهده کنید
نرم افزار کلینیک

تنظیمات sms

با بیماران با ارسال پیامک در ارتباط باشید
با یادآوری قرارملاقات، ملاحظات بعد از درمان وپرداخت های مالی بیمار،همیشه با وی همراه باشید
نرم افزار مطب

نوبت دهی

از راه دور درهرزمان بر تعداد بیماران نظارت داشته باشید
با تبلت و یا موبایل به مرکز خود متصل شده واز رویداده ها،مراجعات ووقت های ملاقات مطلع شوید
نرم افزار کلینیک

مدیریت نامه ها

نامه ها
دراین قسمت برای راحتی و سریعتر شدن کار کاربر نامه های مورد نیاز را تعریف کرده و زمانی که به بیمار می خواهیم ارائه دهیم فقط کافی است که نام بیمار را وارد کنیم
خدمات تخصصی ما