برین کلینیک به عنوان یکی از نرم افزارهای پیشرو در حوزه سلامت و مدیریت