021-28428687
نسخه مطب اقتصادی
در فضای ابری قرار می گیرد
روی سرور برین کلینیک قرار می گیرد
بک آپ گیری توسط برین کلینیک صورت میگیرد
نوبت دهی و پذیرش
نوبت دهی و پذیرش در روز و آینده
اتصال به دستگاه پوز
پرداخت به صورت اینترنتی
چاپ شماره نوبت و ارائه به بیمار
چاپ رسید پذیرش
تعرفه پزشکان
پرونده پزشکی الکترونیک
دسترسی به تارخچه مراجعات بیمار
امکان ثبت انواع نسخه نویسی دارو، آزمایشات و...
امکان آپلود و بارگذاری انواع تصاویر و مدارک پزشکی
اتصال به نسخ الکترونیک
مدیریت انواع نامه ها و گواهی ها
گزارشات
گزارش دریافت های روزانه، هفتگی، ماهانه
گزارش آمار خدمات انجام شده
ارائه خروجی اکسل از داده های ثبت شده بیماران
ارائه نمودار از داده های ثبت شده بیماران
پیامک
ارسال پیامک یادآوری زمان نوبت
ارسال پیامک تشکر پذیرش
ارسال پیامک پرداخت آنلاین
نسخه مطب
آفلاین است
روی سرور محیط کار نصب می شود.
بدون محدودیت در تعداد پرونده پزشکی است.
بدون محدودیت در تعداد پرونده پزشکی است.
بک آپ گیری به صورت دستی انجام می شود.
نوبت دهی و پذیرش
نوبت دهی و پذیرش در روز و آینده
اتصال به دستگاه پوز
پرداخت به صورت اینترنتی
چاپ شماره نوبت و ارائه به بیمار
چاپ رسید پذیرش
تعرفه پزشکان
پرونده پزشکی الکترونیک
دسترسی به تارخچه مراجعات بیمار
امکان ثبت انواع نسخه نویسی دارو، آزمایشات و...
امکان آپلود و بارگذاری انواع تصاویر و مدارک پزشکی
اتصال به نسخ الکترونیک
مدیریت انواع نامه ها و گواهی ها
گزارشات
گزارش دریافت های روزانه، هفتگی، ماهانه
گزارش آمار خدمات انجام شده
ارائه خروجی اکسل از داده های ثبت شده بیماران
ارائه نمودار از داده های ثبت شده بیماران
پیامک
ارسال پیامک یادآوری زمان نوبت
ارسال پیامک تشکر پذیرش
ارسال پیامک پرداخت آنلاین
نسخه کلینیک
نوبت دهی و پذیرش
نوبت دهی و پذیرش در روز و آینده
اتصال به دستگاه پوز
پرداخت به صورت اینترنتی
چاپ شماره نوبت و ارائه به بیمار
چاپ رسید پذیرش
تعرفه پزشکان
پرونده پزشکی الکترونیک
دسترسی به تارخچه مراجعات بیمار
امکان ثبت انواع نسخه نویسی دارو، آزمایشات و...
امکان آپلود و بارگذاری انواع تصاویر و مدارک پزشکی
اتصال به نسخ الکترونیک
مدیریت انواع نامه ها و گواهی ها
گزارشات
گزارش دریافت های روزانه، هفتگی، ماهانه
گزارش آمار خدمات انجام شده
ارائه خروجی اکسل از داده های ثبت شده بیماران
ارائه نمودار از داده های ثبت شده بیماران
پیامک
ارسال پیامک یادآوری زمان نوبت
ارسال پیامک تشکر پذیرش
ارسال پیامک پرداخت آنلاین
حسابداری
تعریف سرفصل هزینه ها
ثبت هزینه ها
گزارش و آمار هزینه های ثبت شده
انبار کالای مصرفی
مدیریت ورود کالاها و مواد مصرفی
مدیریت خروج کالاها و مواد مصرفی
گزارش و آمار موجودی کالاها